תורת החיים

חזון הישיבה


בניסים גדולים, מתוך שמחה ומתוך כאב על מה שעברו קהילות ישראל בגלות, חוזרים אנו לארץ אבותינו, הארץ אותה הבטיח ה' לעמו ישראל, ואשר גלינו ממנה לפני כאלפיים שנה. תהליכים מופלאים סוללים את הדרך לקיבוץ עמנו לארצנו האהובה, בה ניתנה לנו תורתנו הקדושה ובה בנוי היה בית תפארתנו, הבית אשר בחר ה' לשכן שמו שם, בית קדושה וכפרה, השראת השכינה, בית אשר העיד עליו ה' יתברך כי בית תפילה לכל העמים יקרא.

עולם התורה וההלכה – ישנן דרכים להראות ולגלות את האור הצפון בעולם ההלכה. עולם תורה נפלא זה, אשר אמור להשפיע אור גדול, נתפס אצל רבים למרבה הצער כעולם מגביל וחשוך. נקודה חשובה נוספת שיש לתת עליה את הדעת בהקשר של עולם התורה וההלכה, היא העדר היצירה והמעוף בתורה. נראה שיש קשר בין הבעיה הזו לבעיה קשה נוספת, והיא שיש נתק בין שכל התורה להגיון הישר, בעוד שעל פי האמת התורה דווקא אמורה להיות מקושרת לשכל הישר של האדם. כיום מצטיירת חלוקה בין השכל הישר וההגיון הבריא שהאדם פועל בו במהלך חייו ובכל חוויותיו, לבין השכל שהאדם משתמש בו כאשר הוא עוסק בתורה. במידה רבה, לא מנסים לחבר את מה שנראה הגיוני ומתאים – להלכה. פעמים רבות ניתן לשמוע אמירות כגון: "זה לא נראה הגיוני? – זה כן הגיוני!" או "כך צריך להגיד", או "זה ההסבר" גם בלי להבין. ממילא זה גם לא מאפשר שתהיה צמיחה תורנית, חידושי תורה וראיית התורה בגדלות, כי יצירה וחידוש מוכרחים להתחבר להגיון והנביעה הפנימיים של האדם. ברגע שנוצרת הרוח הפנימית – ממילא נוצרים ההרחבה והחידוש. אדם אשר לומד בשכל משהו מקובע ולא הגיוני, יכול אולי לזכור את לימודו אך לא יוכל להפנים ולחיות אותו, ותורה כזו לא תוכל להיות זו "תורה דיליה". בתורת החיים, בראשות הרב טל הלימוד כולו מכוון הלכה למעשה – "לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא".

עבודת המידות וההתבוננות – דרך ההשפעה על הציבור היא ראשית כל העבודה העצמית. קודם כל על כל אחד לחזור בעצמו בתשובה ולהביא לתקון ולשכלול של דברים רבים בעולם היהדות. ברגע שתיווצר חברה תורנית שלמה וגדולה, עולם של תורת אמת, יוקרן אור התורה החוצה, וכולם יראו מהי תורת חיים וירצו להתחבר אליה. עבודת מידות של כל אדם ואדם מישראל, צריכה דרך סלולה. דרך ההתבוננות אשר פותחה בישיבה, לאור דברי גדולי הדורות מאפשרת שינוי אמיתי ומשמעותי.

הקמת מערכות חיים על פי דרכה של תורה – מי שקובע רבות בסדר יומנו הן מערכות החיים השונות המקיפות אותנו ומשפיעות על חיינו רבות: התקשורת, הפסיכולוגיה, ההיסטוריה, מערכת המשפט, הפילוסופיה, מדעי הטבע, ועוד. מערכות אלה בנויות, פועלות, ומשפיעות כיום, ללא חיבור לתורת ישראל. הרב טל מדריך שדווקא, בעניינים אלה יש לתורה שלנו שהיא תורת חיים ונוגעת לכל תחומי החיים, יש הרבה מאד מה לומר, ודברים אלה יפים במיוחד לדורנו הצמא לאמת, כשאלטרנטיבות אלה שניתן וצריך להקים, הן התשובה העוצמתית והמשמעותית ביותר שאנו יכולים לתת לכל הקושיות, התמיהות והמבוכות שמתעוררות בדור הזה.

הפצת יהדות – להחזיר בתשובה את עם ישראל זו מצוה הלכתית טהורה. הרמב"ם בספר המצוות מצוה ג' כולל אותה בכלל מצות אהבת ה'. שהרי בעצם כל מטרת העולם, ובפרט מטרתו של עם ישראל, היא לקדש ולהמליך את שם הקדוש ברוך הוא בעולם. על כן מובן ופשוט, שעניין זה של החזרת עם ישראל בתשובה צריך להיות בראש מעיינינו. הרב טל עוסק רבות בדרך לצאת אל עם ישראל בגדלות, ועם זאת לשמר חיי קהילה תורניים. הנושא המרכזי שיש לתת עליו את הדעת, הוא כיצד לקלוט את בעלי התשובה לתוך מסגרות החיים של העולם הדתי, לאחר שכבר חזרו בתשובה. יש לתת להם את המצע הנכון שבו הם יוכלו להתפתח מבחינה תורנית, רוחנית ומעשית.